Piercing a microdermál

     Zdobenie tela formou vkladanie šperkov na tradičné a netradičné miesta na ľudskom tele. Odborníkom na danú tématiku v Bodliaku je Andrea.

     Mojou hlavnou prioritou pri piercingu a microdermali je nielen daný šperk aplikovať čo najzručnejšie, ale aplikovať ho do tela tak, aby ho telo prijalo bez známok odporu. Tak aby sa daný šperk stal sučasťou tela a jeho nositeľa.  Aby jeho nositeľovi slúžil a a tešil ho dovtedy, pokiaľ on sám bude chcieť. Preto je pre mňa samozrejmosťou sa o Vás postarať pokiaľ sa Vám daný piercing a microdermal nevyhojí a stane sa vašou súčasťou.

     Microdermal bol vyvinutý, pretože ľudia chceli mať nazdobené aj tie časti tela, kde by sa klasický piercing nevyhojil. Ak uvidíte napríklad kamienok vo výstrihu alebo v tetovaní, tak to je on – microdermal. Ide o jednoduchý princíp vloženia spodnej časti šperku pod kožu.  Na koži je vonkajšia viditeľná a zároveň vymeniteľná časť.

Prečo si nespríjemniť život niečim takýmto :) .

Keď už viete, že ho chcete.

     Ak rozmýšľate nad piercingom alebo microdermalom, rada Vám všetko vysvetlím, poradím a aplikujem daný šperk.  Len Vás poprosím objednajte sa na mojom telefónnom čísle  0905 133 907 ... Ďakujem

Microdermal

Microdermal

Piercing

Piercing

Piercing and Microdermal

     This is a body art in the form of inserting jewelry to traditional and non-traditional body parts. Expert in given area in Bodliak is me Andrea.

     My main priority in piercing and microdermal is not only the skillful application of the jewelry but also application in such a way that the body will not show any signs of resistance. So that the jewel becomes part of the body and its wearer. So it will serve the wearer and provide enjoinment as long as he wants. It is therefore a matter of course for me to take care of you as long as the piercing and microdermal heals and becomes a part of you.

     Microderm was developed because people wanted to have decorated also those body parts where the classic piercing would not heal. For example if you see a stone in the neck or in tattoo, it is it - microdermal. It is a simple principle of inserting the bottom part of the jewelry under the skin. On the skin is then the visible and replaceable part.

Why not to enhance your life with something like this :) .

Once you know that you want it.

     And you are deciding between about piercings or microdermal, I will explain everything, help you and apply the jewel. I would like to ask you to book an appointment on my telephone number 0905 133 907 ... Thank you